STATUTUL ASOCIAȚIEI “CLUBUL DE GOLF PROF. PAUL TOMIȚA”

STATUTUL ASOCIAȚIEI EDIȚIA 2 REVIZIA 2 ACTUALIZAT ÎN URMA ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 08.12.2017

CAP. I. DATE GENERALE

Art. 1 ASOCIAȚIA “CLUBUL DE GOLF PROF. PAUL TOMIȚA”, este o persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ, apolitică şi nonprofit, organizată ca asociaţie care va funcţiona potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.

Art. 2 Denumirea asociaţiei este:

ASOCIAȚIA “CLUBUL DE GOLF PROF. PAUL TOMIȚA”, prescurtat C.G.P.T.

Art. 3 Sediul central al asociaţiei este în România, jud. Alba, sat Pianu de Jos, str. Cloşca nr. 301.

Asociaţia va putea înfiinţa filiale fără personalitate juridică în ţar[ şi în străinătate.

Art.4 Asociaţia se înfiinţează pe o perioadă nelimitată de timp.

Dizolvarea ei va putea fi hotărâtă doar de adunarea extraordinară convocată în acest scop, cu o majoritate de ¾ din asociaţi.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL

Art. 5 Asociaţia îşi propune să sprijine reluarea şi promovarea activităţii de golf în judeţul Alba şi în întreaga ţară.

Asociaţia are ca scop dezvoltarea şi promovarea, chiar prin intermediul activităţii competitive, a golfului şi a altor sporturi cu respectarea normelor şi directivelor Federaţiei la care va adera.

Asociaţia acceptă şi aplică normele statutare şi regulamentele Federaţiei de Golf, referitoare la organizarea şi gestiunea structurilor asociaţiilor afiliate (cluburi).

În particular, Asociaţia, pentru sine şi membrii săi:

 1. Recunoaşte jurisdicţia (autoritatea) sportivă şi disciplinară a Federaţiei de Golf;
 2. Se obligă să plătească cotizaţiile de afiliere şi cotizaţiile de înscriere stabilite de Federaţia de Golf;
 3. Ia act de faptul că nu pot avea funcţii sociale, chiar şi cu caracter sportiv, în ceea ce priveşte raporturi de muncă şi de dependenţă cu Asociaţia;
 4. Ia act de faptul ca mai-sus numitele sarcini nu pot fi luate de cei care nu au calificarea de amator după Regulile aprobate de Clubul de Golf Royal şi Ancient din st. Andrews (Scoţia);
 5. Ia act de faptul că una din condiţiile indispensabile pentru a fi Membru al Asociaţiei este o ireproşabilă conduită morală şi civică.

Asociaţia va putea să-şi asume orice iniţiativă pentru realizarea scopului social. Activitatea asociaţiei se va desfăşura pe terenul de joc de la Pianul de Jos şi în limitele teritoriale ale judeţului Alba.

Asociaţia nu are ca şi scop profitul.

Art. 6 Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:

 1. Popularizarea jocului de golf în judeţul Alba şi în România;
 2. Relansarea şi desfăşurarea activităţii competiţionale de golf în România;
 3. Promovarea spiritului de fair-play în România;
 4. Sensibilizarea autorităţilor publice şi societăţii civile cu privire la nevoile şi necesităţile menite a asigura promovarea acestui sport în România;
 5. Înfiinţarea unui teren de golf în comuna Pianu, sat Pianu de Jos, jud. Alba şi a altor terenuri de golf în România;
 6. Stabilirea de relaţii cu asociaţii similare din ţară şi străinătate;
 7. Iniţierea de orice alte activităţi în vederea realizării scopului declarat.

CAP. III. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 7 Oricine intenţionează să devină membru al Asociaţiei trebuie să prezinte o cerere scrisă, după un model dat de Asociaţie, având recomandarea a 2 membri înscrişi în Asociaţie de cel puţin 2 ani. Pentru minori, cererea trebuie semnată şi de părinţii acestora.

Admiterea va fi în mod definitiv decisă de Consiliul de Conducere al Asociaţiei, cu cel puţin 4 voturi favorabile, fără obligaţia de justificare.

Îndată ce a obţinut opinia favorabilă a Consiliului de Conducere,noul membru trebuie să plătească cotizaţia anuală de asociere şi eventuala cotizaţie de admitere. De la această dată membrul se consideră înscris în mod regulamentar.

Membrii care sunt în ordine cu plata cotizaţiilor au dreptul de a frecventa şi desfăşura activitate în spaţiile sportive ale Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei au obligaţia să respecte dispoziţiile statuare, precum şi toate normativele date de Consiliul de Conducere.

Art.8 Asociaţia se compune din următoarele categorii de membrii

 • Membrii Efectivi
 • Membrii Tineri
 • Membrii de Onoare
 • Membrii Vizitatori
 • Membrii Fondatori

MEMBRII EFECTIVI sunt cei care au împlinit 18 ani şi intenţioneayă să desfăşoare activitatea sportivă.

Toţi Membrii efectivi trebuie să plătească cotizaţia anuală.

MEMBRII TINERI sunt cei care intenţionează să desfăşoare activitatea sportivă, dar nu au împlinit 18 ani.

Membrii tineri plătesc cotizaţia anuală. Ca şi Membrii tineri sunt admişi în Asociaţie doar fiii Membrilor Efectivi sau Membrilor Vizitatori.

MEMBRII DE ONOARE sunt cei care, pentru merite deosebite privind promovarea sportivă, sunt admişi în Asociaţie fără a plăti cotizaţia anuală.

MEMBRII VIZITATORI sunt cei care doresc să frecventeze Clubul fără a desfăşura activitate sportivă.

Toţi Membrii Vizitatori plătesc cotizaţia anuală.

MEMBRII FONDATORI pot avea calitatea de membrii efectivi achitând contravaloarea cotizaţiei anuale, fără recomandarea cerută de art. 7.

Art. 9 Calitatea de membru de pierde la deces, în cazul demisiei, în caz de întârziere la plata cotizaţiilor prin radiere.

Membrilor care nu sunt în regulă cu plata cotizaţiei anuale li se va lua calitatea de membru. Acest lucru va fi comunicat de către Consiliul de Conducere.

Membrii care intenţionează să renunţe la apartenenţa lor la Asociaţie, trebuie să solicite în scris acest lucru cu minim 30 zile înainte de sfârşitul anului.

Art. 10 Cotizaţiile anuale ale Asociaţiei şi cotizaţiile de admitere sunt fixate, în fiecare an, şi pentru fiecare categorie de membrii, de către Consiliul de Conducere pe baza Bilanţului preventiv.

Cotizaţiile trebuie să fie plătite până la 31 martie a anului în curs.

CAP. IV. CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

Art. 11 Organele Asociaţiei sunt:

 • Adunarea Membrilor
 • Consiliu de Conducere
 • Cenzorul
 • Comisia Sportivă.

Art. 12 Adunarea Membrilor este Organul general deliberativ al Asociaţiei

Adunarea este constituită din Membrii Efectivi care şi-au plătit cotizaţia anuală.

Membrii pot fi reprezentați în Adunare de alt membru cu delegație scrisă.

Niciun membru nu poate reprezenta mai mult de un alt membru, dar poate reprezenta în plus membrii familiei.

Adunarea Membrilor are toate drepturile cu privire la gestionarea Asociației şi are următoarele atribuţii

 1. Aprobă anual Bilanţul încheiat şi Bilanţul anului în curs prezentat de Consiliul de Conducere odată cu o situaţie tehnică și morală a activităţii desfăşurate;
 2. Alege membrii Consiliului de Conducere și 2 membrii supleanţi al acestuia;
 3. Alege cenzorul Asociaţiei.

Adunarea membrilor este convocată până la data de 31 martie.

Pentru probleme de importanţă specială Adunarea Membrilor se poate convoca la iniţiativa Preşedintelui Consiliului de Conducere sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii cu drept de vot (Membrii Efectivi) înscrişi regulamentar.

Convocarea trebuie să fie făcută prin aviz scris, trimis cu 10 zile înainte de data stabilită pentru reuniune, indicându-se ora, locul reuniunii şi ordinea de zi.

Adunările sunt prezidate de Preşedintele Consiliului de Conducere sau, în cazul absenţei acestuia sau a altor impedimente, de Vice-Preşedinte cel mai în vârstă. În cazul absenţei Preşedintelui şi a Vice-Preşedinţilor, adunarea va fi prezidată de un membru de aceeaşi adunare.

Preşedintele Adunării numeşte un Secretar dintre membrii adunării şi în cazul voluntarilor, o comisie de numărare a voturilor compusă din trei persoane.

Cvorumul necesar pentru ca Adunarea membrilor să poată fi legal constituită este de jumătate plus unul din numărul de membrii care o constituie.

Dacă la prima convocare nu se realizează cvorumul legal, adunarea se va amâna la un interval de cel puţin o oră de la prima, când se consider legal constituită, indiferent de numărul celor prezenţi.

Adunarea legal constituită adoptă decizii cu votul a jumătate plus unul din membrii prezenţi sau reprezentaţi la adunarea respectivă.

Votările vor fi făcute prin ridicarea mâinii, excepţie, făcând cazurile când se aleg membrii Consiliului de Conducere şi cenzorul când votările se fac prin scrutin secret.

Pentru aprobarea Bilanţului încheiat membrii Consiliului de Conducere nu au drept de vot.

Hotărârile care privesc modificările aduse Statutului trebuie să obţină aprobarea a cel puţin 80% din numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi în Adunare.

Procesul verbal al Adunării, redactat de Secretar trebuie să fie semnat de preşedinte şi de Comisia de numărare a voturilor în caz de alegeri.

Art. 13 Consiliul de Conducere este Organul Executiv delegate al Adunării membrilor în vederea realizării scopurilor propuse de către Asociaţie.

Consiliul de Conducere este format din 5 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi realeşi.

Consiliul alege dintre membrii săi Preşedintele, unul sau doi Vice Preşedinţi și Trezorierul.

Consiliul de Conducere poate alege pentru funcţia de trezorier şi o persoană care nu este membru al Asociaţiei.

Consilierul care nu participă de 5 ori consecutiv la reuniunile de Consiliu va fi eliberat din funcţia sa.

În caz de vacanţă a unuia sau doi din membrii Consiliului urmare a eliberării din funcţie sau din motive obiective ori demisie, Consiliul de Conducere se completează cu membrul sau membrii supleanţi aleşi de Adunarea membrilor.

Consiliul se reuneşte de câte ori este necesar dar de cel puțin 4 ori pe an, la cererea Preşedintelui sau a doi dintre consilieri.

Şedinţele sunt considerate valabile cu participarea a cel puţin trei membrii, care hotărăsc cu majoritate. În caz de paritate, este hotărâtor votul Preşedintelui.

Invitaţia pentru convocare trebuie să fie expediată fiecărui membru al Consiliului de Conducere cu cel puţin 10 zile înaintea reuniunii şi trebuie să conţină ordinea de zi, ora şi locul reuniunii. În caz de urgenţă, va putea fi comunicată chiar şi telefonic cu un preaviz de o zi.

Reuniunile Consiliului de Conducere sunt prezidate de Preşedinte sau, în cazul absenţei acestuia, de Vice Preşedintele cel mai în vârstă.

În prima reuniune din an, Consiliul de Conducere alege dintre membrii săi un Secretar, care va redacta în registrul special, procesul verbal al şedinţei. Procesul verbal trebuie semnat de Preşedinte şi de Secretar.

Consiliul de Conducere este investit cu puteri depline pentru administrarea ordinară a Clubului, excepţie făcând acele puteri prin Statut Adunării.

Consiliul de Conducere are următoarele atribuții:

 • Decide asupra cererilor de admitere a Membrilor şi asupra pierderii dreptului de membru (întotdeauna cu cel puţin 4 voturi favorabile);
 • Stabilește Regulamentul intern;
 • Prezintă Adunării membrilor raportul de activitate de perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 • Stabileşte cuantumul cotizaţiilor de admitere şi cele anuale şi zilnice pentru fiecare categorie de membrii;
 • Numeşte Comisia Sportivă;
 • Dispune de efectivele financiare ale cotizaţiilor stabilite şi revizuite ale fiecărei categorii de membrii, de subvenţiile primate din partea instituţiilor şi privaţilor;
 • Exercită funcţia disciplinară, sens în care:
 • soluţionează ca şi arbitru amiabil fiecare controversă între membri sau între membri şi Asociaţie;
 • poate aplica următoarele sancţiuni:
 1. avertisment verbal;
 2. avertisment scris;
 3. suspendarea până la 6 luni a dreptului de a frecventa Clubul;
 4. suspendarea de la activităţi sportive pentru una sau mai multe competiţii;

Sancţiunile de la punctele c) şi d) sunt cumulative.

Deciziile luate de Consiliul de Conducere ca şi arbitru amiabil sunt definitive iar deciziile se comunică atât părţilor cât şi Comisiei sportive.

Art. 14 Cenzorul este persoana care asigură controlul financiar intern al Asociaţiei.

Cenzorul este ales de Adunarea membrilor pentru o perioadă de 4 ani şi poate fi reales.

Cenzorul poate fi ales dintre membrii efectivi ai Asociaţiei dar poate fi şi o persoană care nu este membru al Asociaţiei.

Cenzorul în exercitarea competenţei sale verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei, sens în care întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării membrilor.

Cenzorul poate în exercitarea funcţiei sale să efectueze inspecţii şi controale în orice moment.

Art. 15 Comisia Sportivă este compusă din 3 membrii numiţi de Consiliul de Conducere pe o perioadă de 1 an. Aceştia pot fi numiţi chiar şi dintre consilieri şi pot fi realeşi.

La prima adunare după numire, Comisia Sportivă alege un preşedinte dintre membrii săi.

Comisia Sportivă va produce Consiliului de Conducere programul sportive social precum şi ceea ce consideră oportun intereselor activităţii sportive.

Comisia dispune modificările avantajele jucătorilor şi decide formarea echipelor reprezentative ale Asociaţiei şi Comitetului pentru competiţie.

Comisia Sportivă supraveghează comportamentul sportive al jucătorilor. Ea are obligaţia de a raporta imediat Consiliului de conducere orice neregulă şi să propună măsuri provizorii şi eventuale sancţiuni.

Art. 16 Preşedintele Consiliului de Conducere este reprezentantul legal al Asociaţiei în raporturile cu terţii.

El reglementează aplicarea normelor din Statut, a Regulamentului intern şi ale hotărârilor Consiliului.

El este asistat în munca sa de Vicepreşedinţi, care îi ţin locul în caz de absenţă sau impedimente, iar în lipsa acestora de consilierul cel mai în vârstă.

Responsabilitatea supravegherii mijloacelor băneşti şi a operaţiunilor de casă este încredinţată Trezorierului.

Trezorierul, cu semnătura sau delegaţia Preşedintelui, efectuează toate operaţiunile financiar-contabile (intrările şi ieşirile).

Munca efectuată de Preşedinte, Vice Preşedinte, Cenzor, membrii Consiliului de Conducere şi ai Comisiei Sportive este gratuită.

Art. 17 Adunarea membrilor poate alege un preşedinte de onoare pentru o perioadă de 4 ani.

CAP. V. RESURSELE ASOCIAŢIEI

Art. 18. Veniturile Asociaţiei pot proveni din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 3. dividendele plătite de societăţile înfiinţate de Asociaţie;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. resursele obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri.

Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

Membrii asociației pot acorda împrumuturi Asociației. Aceste împrumuturi vor fi acordate fără dobândă și fără constituire de garanții. Împrumuturile vor fi exprimate în valută și restituite în echivalent lei.

Suma împrumuturilor angajate de Asociație nu vor putea depăși 250.000 lei.

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 19 Pentru ceea ce nu este în mod expres prevăzut în prezentul Statut se aplică normele din Codul Civil şi O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dispoziţiile Statutului şi Regulamentului Organic al Federaţiei de Golf cu privire la structura cluburilor.

Art. 20 La încetarea activităţii bunurile şi valorile din patrimoniul Clubului rămân în proprietatea public a comunei Pianu.

Prezentul Statut actualizat Ediția 2 Revizia 2 a fost redactat conform Hotărârii Adunării Generale din data de 08 decembrie 2017 și cuprinde modificări modificările aduse Statutului prin această hotărâre.

ISTRATE Ioan

președinte

Ștefan-Corneliu Șchiopu

secretar